Gehen Sie wählen! Bei der AK Wahl 2024.
#deineStimme für deine Arbeiterkammer © Papabogner, AK

17 Antworten zur AK und ihrer Wahl

Was macht die Arbeiterkammer eigentlich genau? Für wen ist sie da? Wer kann wie wählen? Und wann sind die nächsten Wahlen?

1. Kto i co kryje się pod nazwą Izba Pracownicza? 

Rzecznik i adwokat niemal 4 milionów osób

Izba Pracownicza (Arbeiterkammer, w skrócie AK) reprezentuje interesy niemal 4 milionów osób zatrudnionych na terenie Austrii. Walczymy o prawa pracowników w miejscu pracy – a ponadto o ich wysłuchanie, sprawiedliwe wynagradzanie i ochronę prawną. Największa zaleta: do Izby Pracowniczej nie trzeba specjalnie przystępować – dzięki ustawie o Izbie Pracowniczej wszyscy pracobiorcy stają się automatycznie jej członkami. Zasada ta dotyczy także praktykantów, bezrobotnych i przebywających na urlopie wychowawczym – wszystkie te osoby mogą korzystać z pełnego zakresu wsparcia oferowanego przez Izbę Pracowniczą. 

2. Co było powodem powstania Izby Pracowniczej? Dlaczego Izba Pracownicza ma znaczenie? 

Bo potrzebny jest ktoś walczący o prawa zatrudnionych

W instytucji Izby Pracowniczej (AK) wszyscy pracobiorcy mają kogoś, kto o nich walczy, wstawia się za ich prawami i angażuje w bieżące sprawy polityczne. Istotą naszego działania jest troska o uwzględnienie potrzeb pracowników w uchwalanych przepisach prawa. Z tego powodu pracujący dla nas specjaliści dokładnie przyglądają się przepisom: opiniują je, opracowują projekty ustaw i walczą o istotne prawa dla członków naszej Izby. Sprawiedliwe warunki zatrudnienia i dobrze rozwinięta opieka socjalna ze strony państwa to bowiem nie są kwestie oczywiste.

Kilka przykładów: prawo do minimum 5 tygodni płatnego urlopu w roku, urlop wychowawczy lub opiekuńczy – wiele z tego, co dziś uznaje się za normę, to osiągnięcia związków zawodowych we współpracy z Izbą Pracowniczą. 

3. Co oznacza reprezentowanie czyichś interesów? 

Zaangażowanie na rzecz dużych grup osób

Wiele spraw to interesy nie tyle pojedynczych osób, co większych grup. Pracobiorcy mają wspólne interesy: sprawiedliwe wynagrodzenie, uregulowane godziny pracy, prawo do urlopu itd. Gdyby każdy próbował na własną rękę dochodzić swoich interesów, byłoby to bardzo trudne. Dlatego istnieją instytucje, które reprezentują wspólne interesy wielu osób i walczą o ich lepszy status. W imieniu zatrudnionych zajmuje się tym Izba Pracownicza (Arbeiterkammer, w skrócie AK) oraz Federacja Związków Zawodowych (Österreichischer Gewerkschaftsbund, w skrócie ÖGB). Dla przedsiębiorców są to Izba Handlowa (Wirtschaftskammer, w skrócie WK) i Stowarzyszenie Przemysłowców (Industriellenvereinigung, w skrócie IV), a dla rolników Izba Rolnicza (Landwirtschaftskammer, w skrócie LK). 

4. Kto jest członkiem Izby Pracowniczej? Czy ja jestem członkiem Izby Pracowniczej?

Do Izby Pracowniczej należą z zasady niemal wszystkie osoby, które nie pracują na własny rachunek

Wśród nich są wszyscy pracownicy, ale też osoby zatrudnione w niewielkim wymiarze godzin, pracujące w oparciu o umowę o świadczenie usług w ramach wolnego zawodu, przebywające na urlopie wychowawczym, bezrobotne, odbywające służbę wojskową lub zastępczą służbę cywilną, a także praktykanci.

Kto nie jest członkiem Izby Pracowniczej? Przykładowo przedsiębiorcy, osoby zatrudnione w służbie publicznej oraz rolnicy.

5. Dlaczego ustawowe członkostwo? 

Bez ustawowej składki nie ma Izby Pracowniczej

Izba Pracownicza (AK) nie jest finansowana ze środków publicznych. Dlatego też istnieje regulacja ustawowa, w myśl której pracobiorcy są zobowiązani do opłacania niewielkiej składki członkowskiej. Bez takiej składki ustawowej Izba Pracownicza nie mogłaby być ogólnie dostępna. Tylko członkostwo oparte na zasadzie solidarności zapewnia wszystkim pełną ochronę. Na przykład ochronę prawną w razie konieczności stanięcia przed sądem pracy, wsparcie w razie postępowania upadłościowego lub też ochronę praw konsumenta. Każdy może korzystać z pakietu premium, nawet osoby zwolnione z obowiązku opłacania składki (praktykanci, osoby zatrudnione w niewielkim wymiarze godzin). Jako członek Izby Pracowniczej możesz zwracać się o pomoc do naszych najlepszych ekspertów.

A ponadto: członkostwo ustawowe wiąże się z taką korzyścią, że nie można być go w łatwy sposób pozbawionym – wręcz przeciwnie, przysługuje mu szczególna ochrona. Jest to ważne, ponieważ rząd reprezentujący przede wszystkim interesy przedsiębiorstw i koncernów mógłby po prostu zlikwidować Izbę Pracowniczą, wskutek czego zatrudnieni nie mieliby już głosu. 

6. Ile wynosi składka (ustawowa) na Izbę Pracowniczą? 

Jedynie 10 euro miesięcznie

Składka na Izbę Pracowniczą przy średnich przychodach wynosi mniej więcej tyle, co cena 2 kaw w kawiarni. A to, co otrzymuje się w zamian, jest już imponujące: doradztwo i pomoc w zakresie prawa pracy i prawa podatkowego, ochrony praw konsumenta, ubezpieczenia społecznego i prawa upadłościowego. Warto pamiętać: opłacanie składki na Izbę Pracowniczą jest równoznaczne z uczestniczeniem w procesach ustawodawczych. Składka członkowska pokrywa bowiem także koszty jakże ważnej reprezentacji interesów w polityce.

Członkowie zatrudnieni w niewielkim wymiarze godzin lub niezarabiający są zwolnieni z obowiązku opłacania składki, ale mogą korzystać z Izby Pracowniczej w pełnym zakresie. 

7. Dlaczego Izba Pracownicza (AK) i związki zawodowe (ÖGB) są potrzebne? 

Ponieważ to nieodzowne instytucje dla wszystkich osób pracujących

Izba Pracownicza (AK) to dom wiedzy i ekspertów. W Izbie Pracowniczej weryfikowane są ustawy, opracowywane badania i wiele więcej. Służymy także doradztwem w zakresie prawa pracy, ochrony praw konsumentów i bierzemy pod lupę decyzje o przyznaniu emerytury, a także umowy najmu i kwalifikacje do zasiłku opiekuńczego – w razie potrzeby towarzyszymy członkom Izby przed sądem.

Austriacka Federacja Związków Zawodowych (ÖGB) organizuje członków rad zakładowych, konsultantów pracowników młodocianych i przedstawicieli personelu, kształci ich i wspiera w codziennej pracy. Dzięki temu związki zawodowe są blisko zatrudnionych w zakładach pracy i znają ich codzienność. Związki zawodowe regularnie negocjują porozumienia zbiorowe (Kollektivvertrag) i próbują uzyskać w nich warunki jak najlepsze dla pracowników. Pomagają im w tym badania prowadzone przez Izbę – istotne żądania mogą być w ten sposób poparte faktami i liczbami. Jeśli to konieczne, Federacja Związków Zawodowych organizuje także zebrania zakładowe, ze strajkami włącznie.

Taki rodzaj pracy zespołowej między Izbą Pracowniczą a Federacją Związków Zawodowych stanowi gwarancję, że interesy pracobiorców mają silną reprezentację na każdym szczeblu. 

8. Czym jest partnerstwo społeczne? 

To bardzo ważne osiągnięcie

Nigdzie na świecie nie ma lepszej ochrony porozumień zbiorowych (Kollektivvertrag). Partnerstwo społeczne składa się z dwóch partnerów: ze strony pracobiorców i ze strony pracodawców. Związki zawodowe i Izba Pracownicza reprezentują interesy pracowników, a Izba Gospodarcza i Rolnicza interesy przedsiębiorców lub rolników. W tym rodzaju współpracy chodzi o wypracowanie dobrego kompromisu między oboma przeciwległymi punktami widzenia. Na przykład w trakcie corocznych negocjacji porozumień zbiorowych, w procesie tworzenia nowych ustaw i we wszystkich kwestiach polityki gospodarczej i społecznej (rynek pracy, służba zdrowia itp.). 

9. Dlaczego partnerstwo społeczne jest ważne?

Dla zachowania spokoju społecznego

Ponieważ w ostatnich latach wiele interesów zostało wynegocjowanych i rozwiązanych w partnerski sposób, to możemy żyć w Austrii jako kraju, w którym panuje spokój społeczny.

Konflikty interesów należy rozwiązywać przede wszystkim przy stole negocjacyjnym. Strajki i inne środki wywierania presji to zawsze ostatnia deska ratunku. Poza tym: w porównaniu z innymi krajami strajki w Austrii należą do rzadkości. Nie bez powodu: w Austrii od wielu dziesięcioleci kierujemy się partnerstwem społecznym

10. Czym zajmuje się Izba Pracownicza? 

Dba o interesy pracobiorców

Przepisy prawa stanowią, że obowiązkiem Izby Pracowniczej (AK) jest reprezentowanie społecznych, ekonomicznych, zawodowych i kulturowych interesów pracobiorców.

I właśnie tym się zajmujemy. W przypadku problemów w miejscu pracy, z pośrednictwem pracy, zasiłkiem opiekuńczym lub decyzją o przyznaniu emerytury, ale też w kwestii ochrony praw konsumenta, edukacji i mieszkania, Izba Pracownicza zawsze służy pomocą.

Reprezentujemy wszystkich pracobiorców w polityce i gospodarce i weryfikujemy ustawy. Bez względu na to, czy chodzi o prawo pracy czy tez podatkowe, o ochronę praw konsumenta, ubezpieczenie społeczne czy o prawo upadłościowe: rocznie przeprowadzamy ponad 2 miliony konsultacji – telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej i osobiście. Nie tylko pomagamy, ale też wspieramy, np. bonem edukacyjnym dla członków Izby Pracowniczej. Ponadto sami prowadzimy wiele instytucji edukacyjnych w całej Austrii i wspieramy młodzież w wyborze ścieżki zawodowej. Podejmujemy się badań podstawowych i analiz. Zdobyta w oparciu o nie wiedza jest istotna z perspektywy działań politycznych. Nasze analizy wspierają przykładowo związki zawodowe w negocjowaniu porozumień zbiorowych (Kollektivvertrag). 

11. Izba Pracownicza jest parlamentem dla wszystkich pracobiorców – dlaczego? I jak to działa? 

Wszyscy austriaccy pracobiorcy tworzą Izbę Pracowniczą!

Izba Pracownicza (AK) działa w 9 samodzielnych oddziałach: po jednym w każdym kraju związkowym. W większych krajach związkowych jest po kilka siedzib.

Parlament Izby Pracowniczej działa w następujący sposób: co 5 lat członkowie Izby Pracowniczej wybierają w danym kraju związkowym swoją reprezentację polityczną, czyli właśnie parlament pracobiorców. Wybrani członkowie rady Izby (na kształt posłów) tworzą całe zgromadzenie. Ono z kolei wybiera zarząd i prezesa izby w danym kraju związkowym. Instytucją nadrzędną nad 9 izbami krajowymi jest Federalna Izba Pracy, której siedzibą jest Izba Pracownicza w Wiedniu. 

12. Czym są wybory do Izby Pracowniczej? 

W tych wyborach członkowie Izby wyznaczają kierunek polityczny

Na podstawie ustawy o Izbie Pracowniczej wszyscy pracobiorcy stają się automatycznie członkami Izby (AK) i otrzymują uprawnienie do udziału w wyborach. W równych, bezpośrednich i tajnych wyborach co 5 lat spośród różnych ugrupowań politycznych – frakcji, wybierany jest skład Izby Pracowniczej. W wyborach członkowie Izby określają zatem jej polityczny kurs. 

13. Dlaczego udział w wyborach do Izby Pracowniczej jest tak ważny? 

Bo tylko silna Izba może efektywnie walczyć o Twoje prawa

I też dlatego, że w wyborach możesz określić polityczny kurs Izby (AK) na najbliższe 5 lat. Idź na wybory! Najbliższa taka możliwość: 2024 rok

Im więcej głosów otrzyma Izba Pracownicza, tym lepiej możemy walczyć o sprawy pracowników. 

14. Kiedy są następne wybory do Izby Pracowniczej? I jak przebiegają? 

W 2024 roku

Bezpośrednio w zakładzie pracy lub korespondencyjnie. Wszystko odbywa się sprawnie i bez zbędnej biurokracji. I z zachowaniem zasady poufności. Najważniejsze informacje na temat wyborów otrzymasz jako członek w formie pisemnej bezpośrednio z biura wyborczego Izby Pracowniczej. Z powiadomienia dowiesz się, kiedy i gdzie możesz głosować, w jaki sposób i kiedy otrzymasz kartę do głosowania, oraz czy możesz znaleźć się na liście wyborców, jeśli prawo do głosowania nie przysługuje Ci automatycznie. 

15. Gdzie mogę głosować? 

W swoim zakładzie pracy lub za pomocą karty do głosowania

W zakładzie pracy, jeśli zostanie w nim utworzony tzw. okręg wyborczy. Tak jest w większości dużych i średnich przedsiębiorstw. W czasie wyborów przebywasz poza zakładem ze względu na urlop lub zmianę pracy? W takiej sytuacji możesz złożyć wniosek o kartę do głosowania. Jak to zrobić? W tym zakresie otrzymasz w odpowiednim czasie informacje z biura wyborczego Izby Pracowniczej.

W Twoim zakładzie pracy nie został utworzony okręg wyborczy? W takim razie kartę do głosowania otrzymasz pocztą. Możesz ją odesłać drogą pocztową lub oddać głos osobiście w jednym z oficjalnych lokali wyborczych. 

16. Czy w ogóle mam prawo do głosowania? 

Każdy członek Izby Pracowniczej ma prawo do głosowania, bez względu na obywatelstwo.

Przysługuje Ci automatycznie prawo do głosowania, jeśli w odpowiednim terminie – kilka tygodni przed wyborami – jesteś pracobiorcą i nie pracujesz na własny rachunek. Rówież przysługuje Ci prawo do głosowania, jeśli pracujesz w oparciu o umowę o świadczenie usług w ramach wolnego zawodu (tzw. Freier Dienstvertrag).  Jeśli w tym terminie jesteś praktykantem, osobą bezrobotną lub zatrudnioną w niewielkim wymiarze godzin, przebywasz na urlopie wychowawczym, odbywasz służbę wojskową lub zastępczą służbę cywilną, to możesz dołączyć do listy wyborców. W odpowiednim terminie biuro wyborcze Izby Pracowniczej poinformuje Cię o tym na piśmie. 

17. Od kiedy istnieje Izba Pracownicza? 

Od ponad 100 lat

Izby Pracownicze (AK) zostały utworzone w 1920 roku jako niezbędna przeciwwaga dla istniejących od 1848 roku Izb Handlowych. Izba Pracownicza jest dla nich równorzędnym partnerem. W 1920 roku głosami wszystkich frakcji Rada Narodowa uchwaliła ustawę o Izbie Pracowniczej. Po II wojnie światowej z pomocą Izby Pracowniczej powstało austriackie partnerstwo gospodarczo-społeczne. A tego zazdrości nam już cały świat.

Downloads

Kontakt

Kontakt

AK-Wahlbüro
E-Mail: wahlbuero@akktn.at
Tel.: 050 477-2024

  • © 2024 AK Kärnten | Bahnhofplatz 3, 9021 Klagenfurt am Wörthersee, +43 50 477

  • Impressum